Nu in uw winkelwagen 0 artikelen

Onze Oordoppen
Nu in uw winkelwagen
0 artikelen
Snel zoeken
Informatie
Algemene Voorwaarden

1 Algemene Voorwaarden

 

gehoorbeschermers-oordoppen.be is een initiatief van Easy e-Sales Holland.

 

Easy e-Sales Holland is een commerciële onderneming die Internetmarketing vanuit een unieke hoek benaderd. Wij zijn een landelijke organisatie met een transparant businessmodel. U kunt contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

 

Easy e-Sales Holland

Hamersveldseweg 65

3833 GL Leusden

 

E: info@easyesales.nl

W: www.easyesales.nl

T: 033-479 3529

F: 033-201 1235

 

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32123179.

 

 

1.1  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Easy e-Sales afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. In deze algemene voorwaarden wordt af en toe verwezen naar onze eigen website (www.easyesales.nl hierna te noemen: "de Website") of 1 van onze webshops (hierna te noemen: "de Webshop"). Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

1.2 Bestelling en totstandkoming overeenkomst

 

U kunt bestellen op de manieren als beschreven op de bestelpagina's van gehoorbeschermers-oordoppen.be. Een bestelling is niet geldig indien Easy e-Sales uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een koop op proef tot stand zoals bedoeld in art. 7:45 van het Burgerlijk Wetboek. U heeft 10 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en Easy e-Sales hiervan in kennis te stellen dan wel uw

bestelling te retourneren. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en wordt u eigenaar. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de zichttermijn als hieronder beschreven.

 

In individuele gevallen kan Easy e-Sales besluiten om bestellingen te weigeren of de overeenkomst slechts uit te voeren na vooruitbetaling van een gedeelte van of de gehele koopprijs. Easy e-Sales zal een dergelijk besluit, op uw schriftelijk verzoek, motiveren.

 

1.2  Machtiging opvragen gegevens

 

Door te bestellen machtigt u Easy e-Sales om, indien nodig, uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Easy e-Sales kan bij het BKR (of op andere wijze) inlichtingen inwinnen omtrent uw betalingsgedrag.

 

1.4 Aanbiedingen en prijzen

 

Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt.

 

Easy e-Sales garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in gehoorbeschermers-oordoppen.be, in door Easy e-Sales uitgegeven mailings niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende catalogi, mailings of gedurende de op gehoorbeschermers-oordoppen.be aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen.

 

Easy e-Sales is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op gehoorbeschermers-oordoppen.be.

 

1.5 Garantie

 

Bestelt u een artikel bij Easy e-Sales, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Easy e-Sales garantie zoals dat gebruikelijk is bij de officiële leverancier. Wij kunnen u, op verzoek, de garantievoorwaarden van de desbetreffende eindleverancier leveren.

 

1.6 Afleveringen

 

Easy e-Sales zorgt ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd (onder vermelding van uw ordernummer) op het door u opgegeven adres of wordt eventueel klaargelegd op een postkantoor. Wij zullen wel, mocht het nodig zijn, gebruik maken van het door u opgegeven adres.

 

Easy e-Sales doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd te realiseren. De door Easy e-Sales aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Easy e-Sales is tevens niet verantwoordelijk voor vertragingen opgelopen door de bezorgdienst, welke in de meeste gevallen TNT Post zal zijn.

 

Indien aflevering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

 

Easy e-Sales is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. Indien u verhuisd bent en dit niet aan Easy e-Sales heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering

aan het laatste aan Easy e-Sales kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Easy e-Sales is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

 

De door Easy e-Sales verzonden levering- en rekeningoverzichten worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn met de hierop vermelde gegevens.

 

1.7 Verzendkosten en bijzondere (breng-)services

 

U betaalt per bestelling meestal eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten en de verzendkosten voor extra services staan aangegeven wanneer u een product besteld. Indien u gebruik maakt van een bijzondere service, dan zal Easy e-Sales daarvoor een apart tarief in rekening brengen.

 

1.8 Retourneren

 

Een artikel kan alleen worden geretourneerd gekocht in gehoorbeschermers-oordoppen.be in overleg met Easy e-Sales. Easy e-Sales behoudt zich het recht voor om het aankoopbedrag van geretourneerde producten, zonder nadrukkelijk overleg, niet terug te storten.

 

U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 

 • Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt.
 • Het artikel is niet meer compleet.
 • Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken.
 • Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Easy e-Sales niet als een beschadigde verpakking beschouwd).
 • Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard.
 • Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden.
 • Het artikel kan snel bederven of verouderen.
 • Het betreft audio- en/of video-opnamen en/of computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken

 

1.9 Betaling

 

1.9.1 Betaling ineens

 

Easy e-Sales levert alleen producten na betaling. Voor diensten en andere services gelden andere afspraken, meestal worden deze per email gemaakt.

 

In het geval dat er wel een service of dienst is geleverd door Easy e-Sales en indien het factuurbedrag niet voor de uiterste betaaldatum is voldaan, zal Easy e-Sales u in gebreke stellen en is Easy e-Sales bevoegd rente en/of administratiekosten in rekening te brengen.

 

Bij één maand achterstand bedragen de administratiekosten €3,00; bij meer dan één maand achterstand, wordt € 4,- per maand in rekening gebracht. Indien u na 1 maand het openstaande saldo nog niet heeft voldaan, is Easy e-Sales bevoegd eveneens rente te berekenen vanaf de dag dat u in verzuim bent tot aan de dag dat de volledige betaling door Easy e-Sales is ontvangen. De hoogte van deze rente is gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 12%, met een minimum van € 3,-. Indien u nalatig blijft in het betalen van het openstaande saldo, is Easy e-Sales gerechtigd, op een door haar bepaald moment, de vordering ter incasso uithanden te geven. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor uw rekening.

 

De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde

bedrag aan incassokosten en € 35,- administratiekosten, onverminderd het recht van Easy e-Sales om de werkelijke kosten in rekening te brengen indien deze hoger zijn.

 

Wanneer u meerdere artikelen heeft besteld die in afzonderlijke gedeelten worden afgeleverd, is Easy e-Sales bevoegd de aflevering van de artikelen tussentijds op te schorten indien u niet aan bovengenoemde betalingsverplichtingen voldoet.

 

1.9.2 Betaling in termijnen

 

Easy e-Sales biedt momenteel geen mogelijkheden van betaling in termijnen. Echter, dit kan wel mogelijk zijn in uitzonderlijke situaties en uitsluitend na overleg.

 

1.9.3 Bureau Krediet Registratie

 

Easy e-Sales meldt saldi van meer dan € 500,- bij de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overcreditering van betrokkenen, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties.

 

Deze gegevens worden in het kader van eerdergenoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen. Naast het aanmelden heeft Easy e-Sales verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen van meer dan twee termijnen te melden bij

BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende  financieringsaanvraag of nieuw mobiele telefoonabonnement.

 

1.9.4 iDEAL

 

Voor gehoorbeschermers-oordoppen.be biedt iDEAL als betaling aan. Ondanks dat dit algemeen beschouwd wordt als de veiligste manier van betalen, kan Easy e-Sales niet garanderen dat iDEAL betalingen 100% succesvol verwerkt worden. Easy e-Sales kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misgelopen betalingen. Producten zullen geleverd worden volgens de leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn gelijk.

 

1.10 Aansprakelijkheid

 

Easy e-Sales is nooit de daadwerkelijke fabrikant van de door u aangeschafte product(en). Daarom kan er nooit sprake zijn van enige aansprakelijkheid met betrekking tot het product. Uitsluitend geleden schade door ernstige nalatigheid van Easy e-Sales met betrekking tot levering of afronding van het gehele koopproces is voor het risico van Easy e-Sales. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Easy e-Sales. Easy e-Sales kan niet voor een hoger bedrag

aansprakelijk gesteld worden dan de totale kosten van de aankoop. In dit geval zal ook het product worden teruggenomen, mits het in dezelfde staat was als op het moment van aflevering. Anders zullen de kosten van het product alsnog op u verhaald worden.

 

Easy e-Sales is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op gehoorbeschermers-oordoppen.be. Aangezien Easy e-Sales slechts het doorverkoopkanaal is kan Easy e-Sales niet tekort schieten of

aansprakelijk gesteld worden voor de gekochte artikelen waaronder:

 

 • Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld.
 • Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.

 

Easy e-Sales is tevens niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Easy e-Sales gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Easy e-Sales, tekortschieten van toeleveranciers en/of

transporteurs van Easy e-Sales, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

 

Het is u niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat u aan Easy e-Sales verschuldigd bent uit hoofde van enige overeenkomst tussen Easy e-Sales en u.

 

1.11 Privacy

 

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Easy e-Sales klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Easy e-Sales V.O.F, Valeriushof 4b, 3816ME Amersfoort.

 

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Easy e-Sales door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van

verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Easy e-Sales strekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruiken van uw adresgegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken of uzelf uitschrijven van de mailinglists. Deze optie wordt duidelijk kenbaar gemaakt aan het einde van iedere nieuwsbrief. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Easy e-Sales, Valeriushof 4b, 3816ME Amersfoort

 

1.12 Niet tevreden?

 

Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact op via email aan info@easyesales.nl of richt uw klacht schriftelijk aan Easy e-Sales, valeriushof 4b, 3816 ME Amersfoort onder vermelding van uw bestelnummer.

 

Easy e-Sales zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

Volgende
Shop InformatieSoorten

Onze Shop

Hamersveldseweg 15
3833 GK Leusden
Nederland

Gehoorbeschermers-oordoppen.be wordt geleid door:

Easy e-Sales
Hamersveldseweg 15
3833 GK Leusden
Telefoon: +31 33-4793529
Fax: +31 33-4793584

KVK: 32123179
BTW: NL8178.92.424.B01

ING Bank: 2181534
BIC/Swift: INGBNL2A
IBAN: NL44INGB0002181534

GehoorbeschermingCategorieen